کمک مقابله آمریکا نگهبان اخبار سیاست خارجی

کمک: مقابله آمریکا نگهبان اخبار سیاست خارجی

گت بلاگز اخبار سیاسی و اجتماعی اصولگرایانی که می توانند بر اصلاح روش شورای نگهبان تاثیر بگذارند،کوتاهی نکنند / الیاس حضرتی

روزنامه اعتماد در یادداشتی به قلم الیاس حضرتی نوشت:نظر شورای محترم نگهبان راجع به سپنتا نیکنام ابعاد جدیدی پیدا کرده که اهمیت بسیاری دارد. شاید جهت نخستین بار

اصولگرایانی که می توانند بر اصلاح روش شورای نگهبان تاثیر بگذارند،کوتاهی نکنند / الیاس حضرتی

الیاس حضرتی: اصولگرایانی که می توانند بر اصلاح روش شورای نگهبان تاثیر بگذارند،کوتاهی نکنند

عبارات مهم : نگهبان

روزنامه اعتماد در یادداشتی به قلم الیاس حضرتی نوشت:نظر شورای محترم نگهبان راجع به سپنتا نیکنام ابعاد جدیدی پیدا کرده که اهمیت بسیاری دارد. شاید جهت نخستین بار باشد که دوستان اصولگرا نیز همراه با اصلاح طلبان کمابیش نسبت به یک تصمیم این شورا معترض باشند و نقد خود را با لحن و ادبیاتی البته متفاوت بیان کنند.

اصولگرایانی که می توانند بر اصلاح روش شورای نگهبان تاثیر بگذارند،کوتاهی نکنند / الیاس حضرتی

به طور قطع در گذشته نيز آنان نسبت به برخي يا شايد بسياري از تصميمات شوراي نگهبان نقد داشته اند ولي بنا به ملاحظاتي از بيان آشكار آن پرهيز مي كردند. مهم ترين علت آن بود كه اعتقاد داشتند شوراي نگهبان را نبايد تضعيف كرد و چون اصلاح طلبان همواره نسبت به عملكرد اين شورا معترض بوده اند و از سوي ديگر اهميت جايگاه اين شورا در نظام موجود بر كسي پوشيده نيست، از اين رو خيلي حساس بودند كه انتقاد آنان از شوراي نگهبان به تضعيف اين شورا و نيز تقويت اصلاح طلبان منجر نشود. ولي اين بار قضيه متفاوت شده است است به طوري كه پذيرفتن مدعاي مذكور در اتخاذ اين تصميم بيش از حد سخت شده است است كه جايي براي سكوت داشته باشد.

بايد به دوستان اصولگرا گفت كه نقد اصلاح طلبان از عملكرد اين شورا لزوما به معناي مخالفت با اصل آن نيست. شوراي نگهبان جايگاه برجسته اي در نظام حقوقي ايران دارد و نهادهاي مشابه آن در هر نظام حقوقي وجود دارد. ولي اين برجسته بودن جايگاه دو وجه اثباتي و ثبوتي دارد. از نظر ثبوتي و نظري و براساس آنچه در قانون اساسي آمده است جايگاه آن رفيع و بي بديل هست، ولي از نظر اثباتي و عملي آنچه تعيين كننده اين جايگاه هست، عملكرد و قابل دفاع بودن تصميمات آن موثر است.

روزنامه اعتماد در یادداشتی به قلم الیاس حضرتی نوشت:نظر شورای محترم نگهبان راجع به سپنتا نیکنام ابعاد جدیدی پیدا کرده که اهمیت بسیاری دارد. شاید جهت نخستین بار

اگر فقط جايگاه نظري و قانوني آن را مدنظر قرار دهيم و به وضعيت عملي آن بي تفاوت باشيم، روزي خواهد رسيد كه مي بينيم شكافي بزرگ ميان اين دو حالت به وجود آمده هست. اين قاعده نه فقط براي شوراي نگهبان، بلكه براي ساير قوا از جمله مجلس، دولت و دستگاه قضايي نيز صادق هست. نقد كردن جايگاه عملي و اثباتي اين شورا لزوما به معني تخطئه جايگاه نظري و ثبوتي آن نيست، بلكه كوششي است براي كاستن فاصله ميان اين دو جايگاه.

متاسفانه ممكن است نقدهاي اصلاح طلبان به تصميمات اين شورا در پرتو مخالفت هميشگي آنان با شورا، به گونه نادرستي تعبير شود. حتي اگر قسم بخورند كه قصدي جز اصلاح واکنش‌ها ندارند، ولي باز هم ممكن است راجع به نقدهاي آنان انگيزه خواني شود و به مخالفت كلي و اصولي آنان به شوراي نگهبان تقليل داده شود. ولي نقدهاي اصولگرايان فاقد اين ضعف و مشكل است و مي تواند موثر و كارآمد باشد.

اگر اصولگرايان با اين توجيه سكوت كنند كه نقد واکنش‌ها شوراي نگهبان به نفع اصلاح طلبان يا ديگر نيروهايي است كه آنان نمي پسندند، در اين صورت حتي اگر اين استدلال درست هم باشد خود را از يك نعمت غيرقابل جايگزين محروم كرده اند؛ نعمت اثرگذاري بر اصلاح واکنش‌ها يك نهاد مهم. جلوگيري از تضعيف بيش از پيش شوراي نگهبان به مراتب از هر چيز ديگري براي اصولگرايان مفيدتر هست. به ياد بياوريم كه سكوت در برابر برخي از رفتارها در سال هاي ١٣٨٤ تا ١٣٩٢، چه هزينه اي را بر اصولگرايان بار كرد.

اصولگرایانی که می توانند بر اصلاح روش شورای نگهبان تاثیر بگذارند،کوتاهی نکنند / الیاس حضرتی

براي فهم اينكه تصميم اخير شوراي نگهبان فاقد حداقل هاي يك تصميم قابل دفاع هست، مي توان به اين سخن سخنگوي محترم شوراي نگهبان اشاره كرد كه گفته است: «ماجراي سپنتا نيكنام قابل مناظره نيست، چون نظرات شوراي نگهبان فقهي و حقوقي است… زيرا نظر كارشناسي و فقهي و حقوقي است.»

شايد اين جملات به تنهايي نشان دهد كه اين تصميم به هيچ وجه حتي براي خود آقايان هم قابل دفاع نيست. اگر بخواهيم بهترين مباحث را براي مناظره و بحث و گفت وگو گزینش كنيم، بدون ترديد مباحث فقهي و حقوقي هست. زيرا اين مباحث علی رغم پرسشها سياسي از چارچوب هاي محكم و استواري تبعيت مي كنند كه راه را براي رسيدن تفاهم در گفت وگو هموار مي كنند. بنابراين اكنون كه از مناظره و گفت وگو شانه خالي مي كنند معناي آن بسيار روشن است.

روزنامه اعتماد در یادداشتی به قلم الیاس حضرتی نوشت:نظر شورای محترم نگهبان راجع به سپنتا نیکنام ابعاد جدیدی پیدا کرده که اهمیت بسیاری دارد. شاید جهت نخستین بار

به علاوه چگونه مي شود كه دو نفر عضو شورا را در توجيه اين تصميم به تلويزيون بياورند، ولي نمي توان ميان آنان با ديگران مناظره برگزار كرد؟ جالب اينكه پيش از حضور دو نفر از آقايان محترم در تلويزيون، برخي ها حدس مي زدند كه شايد دلايل قابل فهمي در اتخاذ اين تصميم وجود داشته باشد، ولي بعد از اين حضور معلوم شد كه هيچ منطق و دليل قابل قبولي وجود ندارد.

خلاصه كلام اينكه دوستان اصولگرا به علل روشني توانايي اثرگذاري بيشتري بر اصلاح رفتارها و تصميمات شوراي محترم نگهبان دارند و جايگاه رفيع اين شورا در قانون اساسي نيز بر كسي پوشيده نيست. قوام و قدرت نظام نيز به قدرت اجزاي آن از جمله دستگاه قضا، مجلس، دولت، شوراي نگهبان، نيروهاي مسلح و… هست. قدرت آنها نيز در نقدپذيري آنها و نيز قابل دفاع بودن تصميمات آنهاست. اصولگرايان چندان در بند مخالفت هاي اصلاح طلبان با شوراي نگهبان نباشند و وظيفه خود را عمل كنند. هرچند بسياري از اصلاح طلبان نيز فقط از منظر اصلاح واکنش‌ها اين شورا آن را نقد مي كنند و اصل و جايگاه وجودي آن را محترم مي شمارند.

اصولگرایانی که می توانند بر اصلاح روش شورای نگهبان تاثیر بگذارند،کوتاهی نکنند / الیاس حضرتی

واژه های کلیدی: نگهبان | اصلاح طلبان | اخبار سیاسی و اجتماعی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs